_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 11-maart 2020

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Telling boerenzwaluwen

Opgericht 30 november 1954

             Boerenzwaluwen Jutrijp Hommerts e.o.

Tussen 10 en 20 juni 2019 is er op ruim 50-tal broedlocaties een nesttelling geweest. Ruim 600 bewoonde nesten zijn geregistreerd. Het hele Vogelwachtgebied van Jutrijp Hommerts(Inclusief Koufurderrige en Smallebrugge) hebben we met vrijwilligers bezocht. De eerste boerenzwaluwen mannetjes keren als eerste uit Afrika terug en beginnen vroeg te zingen om zo een vrouwtje te lokken en alvast hun broedterritorium te verdedigen. Henk J. de Jong uit Jutrijp had op 29 maart 2019 al 2 bij de boerderij gezien.

Dit voorjaar waren door de weersomstandigheden(koude nachten) de vrouwtjes opvallend laat terug. Vrouwtjes kiezen bij aankomst een partner uit aan de conditie van het mannetje. Daarbij is het van belang dat de mannetjes staartpennen van dezelfde lengte hebben, goed kunnen zingen en een lange witte vlek hebben op de buitenste staartpen. Deze informatie krijg ik van Jan de Jong uit Joure, die bij ons in een aantal ligboxen weer boerenzwaluwen heeft geringd. Zo weten we dat er een groot aantal jonge zwaluwen, die goed en gezond zijn opgegroeid al omkomen, voor ze 1 jaar oud zijn. De droogte, het voedsel tekort en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen hiervan de oorzaak kunnen zijn. Er is berekend dat maar 15% het 1e levensjaar overleeft.

Het aantal broedparen bij particulieren in ongeveer gelijk aan 2018. Dit geldt ook voor de paardenstallen. Wel zien we een flinke stijging bij de boeren ligboxstallen. Op een 6-tal locaties zijn meer dan 35 broedparen geteld. Dat zijn dus kleine kolonies, die de laatste jaren ontstaan. Het is bekend, dat de zwaluwen behoorlijk plaats trouw zijn. Veel zwaluwen beginnen vanaf midden juni aan een 2e legsel. De jongen hebben later een goede kans uit te vliegen. In de stallen komen we vaak huismussen(met enkele nesten), spreeuwen en duiven tegen.

De najaarstrek vindt plaats tussen eind augustus en eind september. Het is een prachtig gezicht, als ze naar de slaapplaatsen in het riet vliegen. Als ze voldoende vetreserves hebben opgebouwd, zijn ze op de een na andere dag vertrokken naar hun overwinteringsgebied in Afrika.

Samengevat: We kunnen stellen, dat het een goed broedseizoen is geweest. Deze zomer werkte het weer ook beter mee dan de droogte in 2018.

Namens Fûgelwacht Jutrijp Hommerts,
Durk van der Gaast.
M.: 06-38900237.

De tellingen zijn uitgevoerd door:

Willem Bogtstra, Theo Batstra, Germ Albada, Piet M. van der Hoek, Sjoerd Boonstra, Durk van der Gaast(+Registratie) en eigenaren huizen/ boerderijen.

 

Verzoek: We willen graag bericht ontvangen, als de eerste boerenzwaluwen weer terug op de nest locaties zijn. Vaak is dit eind maart of de eerste week van april.

SOVON B.M.P. TELLINGEN BOERENZWALUWEN 2019.

-JUTRIJP HOMMERTS.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
S. Boonstra  Jeltewei 166  5
Fam. Veltman  Jeltewei 182  1
H. Gaastra  Jeltewei 184  1

F. Gietema  Jeltewei 222  4
L. Sijbranda  Jeltewei 238  1
J. van der Gaast  Jeltewei 63  1
Ph. van Ittersum  Lippenwâlde 4  36
K. Koopmans  Reidskar 3  11
F. van der Velde  Krimwei 3  25
J. Haag  Krimwei 5  5
M.P. van der Hoek Krimwei 7  26
A.S. Zonderland  Krimwei 1  7
A. Hofman  Iewei 10  18
J.H.J. Kemme  Krimwei 2  26
H.J. van Os  Krimwei 12  39
Tj. en B. van der Weij Krimwei 14  9
H.J. de Jong  Riperwei 2  23
A. Huitema  Riperwei 22  8
H. Huitema  Grevinnewei 1  52
H.J. van der Hoek Pampuswei 1  5
W. Bakker  Hettingawei 2  14
A. Cnossen  Iewei 8  12
J. van Asma  Osingahuzen 45  8
J. Spithoven  Jeltewei 1  20
Mts. Klein Swormink Riperwei 78  22
F. Groenveld  Riperwei 6  2
J. Wittermans  Riperwei 1  8
W. Boersma  Riperwei 5  38
I. Groenveld  Louwewei 1  39

 

*TOTAAL:     466 NESTEN

 

 

 

-KOUFURDERRIGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
D. Piersma  Nummer 1  22
J.J. Tolhoek  Nummer 3  3
Pieter Osinga  Nummer 7  2
Fam. Zwaga  Nummer 17  14
Mts. Oerlemans  Nummer 13  8
Mw. S. de Boer  Nummer 19  8
B. en J. Brouwer  Nummer 21  25
Mts. S. Brouwer  Nummer 27  4
Mw. B. de Vries  Nummer 2  23
G.F. Postma  Nummer 10  5
G. de Vries  Nummer 29  17
Mts. Sijbesma  Nummer 35  7
B.D. Okma  Nummer 12  2
P. Keestra  Nummer 41  1
M. de Groot  Nummer 43  0


*TOTAAL:     141 NESTEN


-SMALLEBRUGGE.

EIGENAREN:  ADRESSEN:  TELLINGEN:
R.U. van der Kooi Nummer 1  11
J.W. Dieperink  Nummer 2  6
Mts. Jellema  Nummer 4  42
Tj. U. Tiesma  Nummer 5  12
 

*TOTAAL:     71 NESTEN

 

EINDTOTAAL:    678 NESTEN

(Eenmalige telling tussen 10 en 20 juni 2019).

Hommerts, 20 juni 2019.

 

 

 

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

[Fûgelwacht] [Uitgave Fûgelwacht] [Bestuur] [Van het bestuur] [Jaarverslag] [Notulen jaarvergadering] [Roofvogels en uilen] [Nazorgresultaat] [Excursie] [Telling boerenzwaluwen] [Boerenzwaluw onderzoek] [Boerenzwaluw onderzoek deel2] [Plattegrond en ons wachtgebied] [Waarnemingen] [Vogel geluiden] [Foto's - Film] [Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts] [Vogelwacht Jutrijp -Hommerts] [Mei de jeugd it fjild yn] [Jeugdvogelwacht] [Nestkastje] [Bedreiging voor Weidevogels] [Tuinvogel telling] [Enkele belangrijke mededelingen] [Spek de vogelwachtkas] [Steenmarter] [VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS]